Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Podstawy Prawne
* Rozporządzenie z 2009.12.21 odnośnie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1773

* Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności ;Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 LINK

* Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich) ;Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731 LINK

* Rozporządzenie z 2009.12.15 odnośnie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przemusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) Dz.U 2009 nr 220 poz. 1719 LINK

* Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży ;Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520 LINK

* Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych ;Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 LINK

* Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego ;Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841 LINK

* Rozporządzenie z 2004.09.01 odnośnie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostkach uprawnionych do przeprowadzania badań ;Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2105 LINK

* Rozporządzenie z 2004.09.14 odnośnie szczegółowych warunków, trybach i sposobach postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) ;Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2185 LINK

* Rozporządzenie z 2004.08.20 odnośnie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) ;Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1999 LINK

* Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026 LINK
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1434 LINK<

* Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych;<Dz.U. 2003 nr 65 poz. 611 LINK

* Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) ;Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108 LINK

* Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) ; Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713 LINK

* Ustawa z 1997.08.29 o Strażach gminnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 LINK