Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Deklaracja dostępności

Straż Miejskia w Czechowicach - Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskia w Czechowicach - Dziedzicach znajdującej się pod adresem www.strazmiejska.czechowice-dziedzice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dorota Bednarczyk, sm@sm.czechowice-dziedzice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 215 54 92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Adres: ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  • E-mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl
  • Telefon: 32 215 54 92
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach usytuowane jest od ul. Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Interesanci mogą skorzystać z jednego ogólnodostępnego wejścia, do którego prowadzą siedmiostopniowe schody. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe o szerokości 100 cm otwierane są ręcznie (2cm próg). Wejście nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz osób z wózkami dziecięcymi. W przedsionku za drzwiami wejściowymi na wprost znajduje się pomieszczenie dyżurnego czynne całą dobę, gdzie można uzyskać informacje o sposobie załatwienia sprawy. Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku, od podwórka.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy. Przemieszczenie się na piętro budynku możliwe jest wyłącznie po schodach. Toalety znajdujące się na piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne.Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) oraz głosowy (informacje uzyskane od pracownika straży)

Opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Straży Miejskiej nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku straży miejskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.