Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Kadra SM

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH


I.1.Strażą kieruje Komendant Straży , zwany dalej "Komendantem", który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do realizacji zadań.
2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
3. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
4. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
5. Czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu Straży, wykonuje Komendant.
II.1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.
2. W skład Komendy Straży wchodzą:
a) Referat Prewencji z sekcjami:
- Sekcja Dyżurnych
- Sekcja Interwencyjno - Patrolowa
b) Referat Ruchu Drogowego z Sekcją Ruchu Drogowego
c) Główny Księgowy
d) Samodzielne stanowisko ds. administracyjno - kadrowych.
3. Pracą referatów kierują ich kierownicy.
Strukturę organizacyjną Straży przedstawia schemat organizacyjny przedstawiony poniżej.

III. Do zadań Referatu Prewencyjnego w szczególności należy:

1. do zadań Sekcji Dyżurnych należy:
a) planowanie, organizacja i nadzór nad przebiegiem służby w terenie strażników miejskich;
b) prowadzenie odpraw, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu służby, rozliczanie patroli z wykonania zadań stałych i doraźnych;
c) przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, instytucji i niezwłoczna ich realizacja lub przekazywanie podmiotom oraz instytucjom uprawnionym do ich realizacji;
d) prowadzenie monitoringu wizyjnego miasta i gminy;
e) powiadamianie kierowników instytucji, podmiotów, osoby odpowiedzialne o wydarzeniach, awariach, itp. stanowiących uciążliwość lub noszących znamiona zagrożenia dla mieszkańców gminy oraz niezwłoczne przekazywanie informacji o tych wydarzeniach kierownikom Referatów;
f) utrzymywanie stałej łączności telefonicznej i radiowej oraz współpracy z:
- oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach;
- oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Bielsku-Białej;
- dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego;
- patrolami Straży Miejskiej;
g) kontrolowanie stanu technicznego i estetycznego pojazdów służbowych;
h) prowadzenie i nadzór nad magazynem ze środkami przymusu bezpośredniego;
i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży.

IV. Do zadań Sekcji Interwencyjno - Patrolowej:


a) ochrona porządku i spokoju publicznego;
b) podejmowanie interwencji na polecenie służbowe lub zgłoszenie obywatela;
c) egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, obowiązujących na terenie miasta i gminy;
d) przeprowadzanie kontroli wynikających z przepisów prawa na podstawie szczegółowych upoważnień;
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

V. Do zadań referatu Ruchu Drogowego - Sekcji Ruchu Drogowego w szczególności należy:


a) wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu drogowego oraz w odniesieniu do kierujących pojazdami przekraczających dozwoloną prędkość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
b) obsługa urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości i dbałość o stan techniczny;
c) prawidłowe wykorzystywanie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
d) prowadzenie czynności wyjaśniających oraz sporządzanie wniosków do Sądu o ukaranie;
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji Referatu;
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez komendanta Straży.