Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

RODO

KlauzulA informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
a) listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
b) poprzez adres e- mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl
c) telefonicznie – 32 215-54-92 lub 986 (bezpłatny).

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
a) listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
b) poprzez adres e - mail: iod@sm.czechowice-dziedzice.pl
c) telefonicznie: 32 215-54-92.

4. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
e) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
f) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy;
d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

11. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, w tym profilowania (art. 21 RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią), a także prawo do ich przenoszenia (art. 20 RODO – umowa; zgoda), usunięcia (art. 17 RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią - chyba, że Adm. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.)

12. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
a ) listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
b) poprzez adres e- mail: sm@sm.czechowice-dziedzice.pl
c) telefonicznie 32 215-54-92 lub 986 (bezpłatny).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
a) listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
b) poprzez adres e - mail: iod@sm.czechowice-dziedzice.pl
c) telefonicznie: 32 215-54-92.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych. 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich), a także sposób postępowania w konkretnych sytuacjach, np. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - zasadniczo przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Po zakończeniu postępowania przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – zasadniczo 5 lat, chyba że przepisy wskazują dłuższy okres przechowywania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
c) usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom - jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
11.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. Skargi rozpatruje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podaje do wiadomości, że w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach lub Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@sm.czechowice-dziedzice.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego znajdują się pod poniższymi linkami:

art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

I N F O R M U J E:


1. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na terenie gminy Czechowice-Dziedzice jest Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach. Dane kontaktowe: ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@sm.czechowice-dziedzice.pl lub pod adresem - ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
3. Dane osobowe – wizerunek, będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 928 ze zm.).
4. Dane osobowych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Skargi wnosi się do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 228607086.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.