Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Eko-Patrol

Od października 2021 r. roku wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach realizują zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, współpracując z komórkami Urzędu Miejskiego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Patrole podejmuje działania mające na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz z zakresu ochrony zwierząt. Do podstawowych zadań strażników należą m. in.:

1. Realizacja interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
2. Kontrola w zakresie spalania odpadów
3. Kontrola nieruchomości pod kątem prawidłowości gospodarowania odpadami;
4. Kontrola nieruchomości w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
5. Ujawnianie i doprowadzenie do usunięcia dzikich wysypisk śmieci
6. Reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt
7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
8. Działania na rzecz zwierząt dziko żyjących
9. Prowadzenie czynności mających na celu usuwanie wraków pojazdów
10.Działania edukacyjne

Funkcjonariusze posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Burmistrza Czechowic – Dziedzic uprawniające do przeprowadzania kontroli posesji oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W trakcie wykonywania zadań strażnicy wykorzystują niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
Na stanie patroli pozostają: wilgotnościomierz, sprzęt do poboru próbek popiołu oraz paliw zabronionych, fotopułapka.