Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Aktualności

IV nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego!

dodano: 2024-06-26

Poszukujemy osób, które nie boją się nowych wyzwań i które gotowe są z poświęceniem służyć mieszkańcom naszej Gminy Czechowice-Dziedzice.

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

urzędnicze strażnik miejski - aplikant

Straż Miejska Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 35

 

 

1.   Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)   ukończone 21 lat,

3)   korzystanie z pełni praw publicznych,

4)   wykształcenie co najmniej średnie,

5)   nienaganna opinia,

6)   sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7)  strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione   przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8)  uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

2.      Wymagania dodatkowe:

1)   ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych / miejskich ,

2)   prawo jazdy kat. B

3)   zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4)  wykształcenie kierunkowe z zakresu: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo medyczne, psychologia, socjologia, ochrona środowiska  lub pokrewne

5)  doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa lub w instytucjach / firmach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i / lub porządku publicznego, ochrony środowiska

6)   ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej KPP

7)   znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

8)   wiedza na temat działalności straży gminnej / miejskiej,

9)   znajomość topografii miasta i gminy Czechowice-Dziedzice

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) do zadań strażnika miejskiego należy: ochrona porządku publicznego zgodnie z  art. 11 ustawy 

o strażach gminnych (miejskich) (tj. Dz.U.2021 r. poz. 1763).  

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   cały etat,

2)   praca całodobowa - obejmująca godziny nocne i dni świąteczne,

system 2 – zmianowy (600 – 1800 , 1800600)

3)   praca w terenie, obszar miasta i gminy Czechowice-Dziedzice,

4)   praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca koncentracji, dobrego słuchu i wzroku

5)   praca w  umundurowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) ( tj.Dz.U.1998.112.713 z późn.zm).

5.      Wymagane dokumenty:

1)   CV

2)   napisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)   kserokopia dyplomów/ świadectw potwierdzających wykształcenie,

5)   kserokopia zaświadczeń, dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)   kserokopia świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

7)   kserokopia książeczki wojskowej  - wraz z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji /dawniej WKU/ stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

8)   własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata: /stanowiące załączniki do ogłoszenia/

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o nieposzlakowanej opinii,

- o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź w przypadku jej prowadzenia, o profilu działalności gospodarczej,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (Załącznik - IV nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski - aplikant

- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (Załącznik - Biuletyn Informacji Publicznej )

9)   kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W grudniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w formie papierowej w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na stanowisko strażnik miejski - aplikant " w Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35 lub przesłać drogą pocztową na adres: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Dokumenty należy składać do dnia 10.07.2024 r. do godz. 23:59 (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dostarczenia dokumentów do komendy - data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które będą niekompletne, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub które wpłyną do komendy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Proces rekrutacji na stanowisko aplikanta strażnika miejskiego będzie składał się z następujących etapów:

Etap 1:     Analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze.

Etap 2:     Test z wiedzy ogólnej.

W trakcie którego kandydaci będą musieli wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem.

Etap 3:     Test sprawności fizycznej

Składający się z ćwiczeń określających cechy motoryczne kandydatów takich jak: siła, zwinność, koordynacja ruchowa, szybkość wytrzymałość, moc - potrzebnych w pracy strażnika miejskiego.

Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do odpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej

Etap 4:     Rozmowa kwalifikacyjna

W trakcie której sprawdzane będą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu oraz znajomość topografii podległego rejonu.

Kandydat musi pozytywnie zaliczyć kolejno wszystkie etapy rekrutacji. Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduję odrzucenie z dalszego procesu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: BIP Straż Miejska Czechowice-Dziedzice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Niepodległości 35.

Zebrane w trakcie naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą.

Dodatkowych informacji o naborze udziela: 

Sekretariat  Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,  tel.  32  215 54 92

e-mail:    komendant@sm.czechowice-dziedzice.pl     

               sm@sm.czechowice-dziedzice.pl

foto:  IV nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego!