Kontrole piecy C.O przez Eco-Patrol.
Dodane przez admin dnia Luty 07 2018 18:19:59
W straży miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach od grudnia 2016 roku działa eco patrol, którego zadaniem jest m.in kontrola palenisk pod kątem sprawdzenia stosowanego opału w związku z obowiązującą Uchwałą Anty Smogową, która obowiązuje od 1 września 2017 roku. Strażnicy sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonego zakazu jaki został wprowadzony na terenie naszego województwa śląskiego. Od zeszłego roku strażnicy dokonali prawie 300 kontroli palenisk w których stwierdzili spalanie odpadów w piecu centralnego ogrzewania i za które to wykroczenie z art 191 Ustawy o odpadach nałożyli 13 mandatów karnych a także 16 pouczeń. Również zastosowano 14 pouczeń za niestosowanie się do Uchwały Anty Smogowej w związku z art 334 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W wyniku prawie 260 kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W ostatnim tygodniu eco patrol w wyniku przeprowadzonych kontroli palenisk stwierdził w czterech budynkach spalanie odpadów pochodzących z rozbiórki meblowej. Płyty meblowe służyły między innymi do rozpalenia w piecu C.O ognia. Za takowe wykroczenia strażnicy nałożyli mandaty karne. W jednym przypadku jeden z mieszkańców nie przyznał się żeby spalał płyty lecz po skontrolowaniu popiołu stwierdzono w nim niedopalone resztki płyty meblowej. Wówczas sprawca przyznał się do spalenia mebli za co również został ukarany mandatem karnym.

Przypominamy, że we wskazanych rodzajach instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zakazuje się stosowania:1.węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2.mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3.paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4.biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.


Uchwała Sejmiku nr V/36/1/2017
Rozszerzona zawartość newsa